Bewustwording is nodig bij VVH !


De knop moet om bij onze leden volgens de Algemene Leden Vergadering……..

 Dinsdag 28 november j.l. vond in de kantine van onze club de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats, waarin door het bestuur werd teruggeblikt op het afgelopen seizoen en vooruitgeblikt op het lopende/komende seizoen. Tevens werd verantwoording afgelegd voor het gevoerde financiële beleid binnen onze vereniging.

Na de opening van de vergadering door interim voorzitter Bas Hoogendoorn, werd door hem stilgestaan bij kampioenschappen in het afgelopen seizoen. Verder werd ook aandacht besteed aan een aantal mensen die onze VVH familie in het afgelopen seizoen helaas ontvallen zijn, middels een minuut stilte.

Na het kort stilstaan bij de notulen van de vorige Algemene Leden Vergadering en het aanstippen van de ter inzage beschikbare jaarverslagen van de diverse commissies van VVH door Bas, werd door penningmeester Martin Breuer een uitgebreide en duidelijke uiteenzetting gegeven van de cijfers uit de financiële jaarrekening van VVH m.b.t. het afgelopen seizoen. Eindconclusie kon luiden dat de vereniging er financieel gezond bij staat, maar dat we alert om moeten blijven gaan met de gelden in de club. De huur van een groot deel van onze vernieuwde accommodatie dient immers jaarlijks wel door VVH opgebracht te worden uit de ons ter beschikking staande inkomsten. Daarom blijven onze barinkomsten, maar ook onze contributies en sponsorinkomsten van groot belang voor de liquiditeitspositie. Gelukkig kon volstaan worden met een voorstel aan de vergadering tot een  geringe verhoging van de contributiegelden voor het komende seizoen. Een voorstel waarmee de vergadering uiteindelijk ook wel kon instemmen.

Hierna werden een aantal obligaties uitgeloot, die t.b.v. de nieuwbouw van de kantine destijds zijn uitgegeven.

Volgend onderwerp vormde de bestuursverkiezing. Aftredend en niet herkiesbaar waren de heren Jan Willem Koorevaar en Leo Honkoop. Daardoor ontstaat wel behoefte aan nieuw kader om ons bestuur te kunnen versterken! Verder werd door de interim voorzitter melding gemaakt van het vervangen van de tussentijds afgetreden penningmeester Walter Groenendijk door Martin Breuer.

Aan de ledenvergadering werd hier formeel alsnog toestemming voor gevraagd en verkregen.

Tijdens dit onderdeel van de vergadering werden Leo Honkoop en Hannie Mimpen verder aan de vergadering voorgedragen als “lid van verdienste” bij VVH, i.v.m. hun grote verdiensten voor VVH gedurende een groot aantal jaren.  De jaarvergadering kon ook hier mee instemmen, waarna de bijbehorende versierselen (zilveren verenigingsspeld) werden opgespeld en de eerste bossen bloemen werden overhandigd door secretaris en erelid Gert Versteeg.

In het volgende agendapunt werden een aantal jubilarissen van de club gedecoreerd door de interim voorzitter. Het ging daarbij om Gerard Straver (50 jaar lid!), Jos Aerts (40 jaar lid, maar helaas verhinderd deze avond), Remco Dikhoof (verhinderd), Mario Steenbergen, Onno Holleman (verhinderd) en Marco van Dommelen (allen 25 jaar lid). Zij ontvingen allen de bijbehorende verenigingsspeld,de bijbehorende bos bloemen en een applaus van de vergadering.

Tenslotte werd door interim voorzitter Bas Hoogendoorn aan de vergadering de grootste uitdaging van dit moment voorgelegd.

Onze vereniging draait bij de gratie van zijn vrijwilligers en daar hebben we  er gelukkig nog altijd veel van. Het lijkt echter onmiskenbaar ook zo te zijn, dat een groot aantal van onze leden niet of nauwelijks vrijwilligerstaken uitvoert of uit wil voeren! Dit leidt tot grote problemen in onze club. Regelmatig  komt het voor dat de bar niet “bemand” kan worden. Dat gebeurt omdat mensen zich simpelweg niet aanbieden voor een bardienst, maar ook omdat bepaalde leden niet op komen dagen. Ook op andere plaatsen in onze club is hard behoefte aan versterking. Het gaat daarbij om bestuursleden, leden voor onze TC (Technische Commissie), mensen die ontvangstdiensten willen draaien,  mensen die een team willen trainen en/of begeleiden, mensen die onderhoud aan onze accommodatie willen plegen etc.

Voor het regelen van bardiensten gaat dit er nu tot leiden dat leden, op straffe van een boete, zich verplicht zullen moeten gaan inroosteren middels de Voetbal.nl app.

Het bestuur wil eigenlijk niemand verplichten tot het verrichten van vrijwilligerstaken, maar ziet zich genoodzaakt om (wellicht) impopulaire maatregelen te nemen.

Teveel leden van onze vereniging denken helaas nog altijd dat alles binnen de club vanzelf gaat en vanzelf geregeld wordt. Dat is echter niet het geval.  Binnen een vereniging zal iedereen zijn steentje bij moeten dragen. Op die manier houden we het voor iedereen in de club leuk!

Tijdens de jaarvergadering werd terecht de opmerking gemaakt dat de figuurlijke knop bij onze leden om zal moeten, zodat de problemen waarmee we af en toe te kampen hebben i.v.m. een te geringe bereidwilligheid om vrijwilligerstaken uit te voeren bij onze club, verholpen kunnen worden en we een goede basis kunnen leggen voor de komende jaren. Met andere woorden; er is behoefte aan een stukje bewustwording.

“Voltreffer”